Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, de daarna volgende betekenis.

 1. Op Kindermaat: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Terlindenweg 93, 1730 te Asse (België).

 2. Wederpartij: ieder(e) natuurlijk(e) of rechtspersoon die met Op Kindermaat een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: Op Kindermaat en de Wederpartij gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Op Kindermaat zich jegens de Wederpartij verbindt tot de beschikbaarstelling van het Junglemaatjes-jaarprogramma en/of de levering van Producten.

 6.    Junglemaatjes-jaarprogramma: het theoretisch onderbouwde jaarprogramma, bestaande uit online opleidingsmodules, andere digitale content en Producten, dat in het kader van de Overeenkomst en voor bepaalde tijd aan de Wederpartij beschikbaar wordt gesteld.

 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Op Kindermaat aan de Wederpartij te leveren fysieke objecten, waaronder prentenboeken, lesboeken en ander les- en spelmateriaal begrepen kunnen zijn. Producten kunnen zowel onderdeel zijn van het Junglemaatjes-jaarprogramma alsook Producten zijn die uit anderen hoofde worden geleverd.

 8. Website: www.opkindermaat.be.

 9. Platform: het middels de aan de Wederpartij beschikbaar gestelde inloggegevens voor bij de school van de Wederpartij werkzame leerkrachten van de tweede en derde kleuterklas toegankelijke gedeelte van de Website, alwaar de online opleidingsmodules en overige digitale content in het kader van het Junglemaatjes-jaarprogramma aan hen beschikbaar wordt gesteld.

 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Op Kindermaat tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.

 2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig onder omstandigheden ongeldig is, blijven de overige bepalingen van toepassing en zijn Partijen verplicht om in onderling overleg een vervangende regeling af te spreken die wat betreft betekenis zoveel mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Op Kindermaat tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Op Kindermaat kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien in zodanig geval van herroeping reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Op Kindermaat meteen, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.

 2. Indien een aanbod van Op Kindermaat een duidelijke fout of vergissing bevat, is het aanbod ongeldig, tenzij Op Kindermaat anders besluit.

 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Op Kindermaat op de daartoe door Op Kindermaat aangewezen wijze heeft aanvaard.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten tussen Op Kindermaat en Consumenten. Overeenkomsten betreffende het Junglemaatjes-jaarprogramma worden niet met Consumenten gesloten; Overeenkomsten betreffende het Junglemaatjes-jaarprogramma zijn na totstandkoming daarvan dan ook bindend en kunnen door de Wederpartij niet worden herroepen.

 2. De Consument kan de Overeenkomst tot 14 dagen na de dag dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen herroepen.

 3. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Op Kindermaat aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Op Kindermaat. Zo spoedig mogelijk nadat Op Kindermaat in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Op Kindermaat de herroeping van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

 4. De Consument dient gedurende de bedenktijd van 14 dagen zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 5. De Consument dient de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Op Kindermaat te retourneren.

 6. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Op Kindermaat is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.

 8. De kosten van retournering van de Producten komen voor rekening van de Consument.

 9. Op Kindermaat zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Op Kindermaat zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

   ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET JUNGLEMAATJES-JAARPROGRAMMA

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst betreffende het Junglemaatjes-jaarprogramma.

 2. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Wederpartij inloggegevens voor toegang tot het Platform. De toegang tot het Platform is uitsluitend bestemd voor de leerkrachten van de tweede en derde kleuterklas die werkzaam bij de school van de Wederpartij. De Wederpartij zal de van Op Kindermaat ontvangen inloggegevens slechts delen met de bedoelde leerkrachten.

 3. Producten in het kader van het Junglemaatjes-jaarprogramma worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 aan de Wederpartij geleverd. Digitale content in het kader van het Junglemaatjes-jaarprogramma wordt middels het Platform beschikbaar gesteld.

 4. Lesfiches die onderdeel zijn van het Junglemaatjes-jaarprogramma zijn vrij te kopiëren uit het lesficheboek en te printen vanaf het Platform, doch is gebruik van deze kopieën alsook het origineel uitsluitend binnen de school van de Wederpartij toegestaan.

 5. De toegang tot het Platform wordt verleend voor de duur van 12 maanden, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Gedurende deze bepaalde duur biedt Op Kindermaat de leerkrachten als bedoeld in lid 2 een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicenseerbaar gebruiksrecht ten aanzien van het Junglemaatjes-jaarprogramma. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op het Junglemaatjes-jaarprogramma blijven bij Op Kindermaat rusten. Het vorenbedoelde gebruiksrecht eindigt van rechtswege door verstrijken van de bepaalde looptijd van 12 maanden.

 6. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle activiteiten die op het Platform worden verricht middels de aan haar verstrekte inloggegevens. De Wederpartij staat ervoor in dat de in het vorige lid bedoelde leerkrachten de inloggegevens voor toegang tot het Junglemaatjes-jaarprogramma geheimhouden.

 7. Op Kindermaat spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren, maar Op Kindermaat kan niet garanderen dat het Platform voortdurend onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Op Kindermaat in verband het niet steeds juist werken of voortdurend bereikbaar zijn van het Platform en het Junglemaatjes-jaarprogramma is uitgesloten.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De levering van Producten vindt plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.

 2. Op Kindermaat is gerechtigd om bestellingen van Producten in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument als bedoeld in artikel 4, voor zover van toepassing, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.

 3. Het risico van verlies en beschadiging van Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren bestelde Producten in ontvangst c.q. te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Op Kindermaat verschuldigde bedrag te voldoen.

 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Op Kindermaat gerechtigd de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Op Kindermaat verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij.

 6. Indien een geleverd Product naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Wederpartij daarover binnen zeven dagen nadat zij van het gebrek in kennis is geraakt of redelijkerwijs had moeten geraken, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen aan Op Kindermaat. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt voor Consumenten dat zij binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht bij Op Kindermaat moeten indienen.

 7. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Op Kindermaat uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Op Kindermaat worden geretourneerd.

 9. Op Kindermaat staat ervoor in dat geleverde Producten voldoen aan de redelijke verwachtingen die de Wederpartij daaraan mag stellen (conformiteit).

 10. Een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Op Kindermaat toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Op Kindermaat zijn uitgevoerd.

 11. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op non-conformiteit indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Op Kindermaat is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen of andersoortige problemen in verband met de Website, updates, het bijwerken van de software, brand, ongeval of ziekte van personeel, DoS- aanvallen, transportbeperkingen, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Op Kindermaat bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Tenzij dit onder omstandigheden niet redelijk is, is Op Kindermaat bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Op Kindermaat ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Op Kindermaat in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Tenzij de Wederpartij volledig heeft betaald wat zij aan Op Kindermaat is verschuldigd, kan Op Kindermaat de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken.

 3. De Wederpartij maakt geen aanspraak op schadevergoeding indien Op Kindermaat de Overeenkomst ontbindt, terwijl de Wederpartij aan Op Kindermaat de volledige overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten verschuldigd blijft.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.

 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is de Wederpartij gehouden tot volledige vooruitbetaling van het door haar aan Op Kindermaat verschuldigde. Op Kindermaat is niet eerder verplicht uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij haar reeds opeisbare betalingsverplichtingen tegenover Op Kindermaat is nagekomen.

 3. Betalingen dienen op de door Op Kindermaat aangegeven wijze en op het daartoe aangegeven moment dan wel binnen de door Op Kindermaat vermelde termijn.

 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in en is de Wederpartij vanaf die dag, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Op Kindermaat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens dan wel een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, evenmin als voor een andere omstandigheid die niet aan Op Kindermaat kan worden toegerekend.

 2. Op Kindermaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van resultaten naar aanleiding van het Junglemaatjes-jaarprogramma en de door Op Kindermaat geleverde Producten, in het bijzonder wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ter zake verbindt Op Kindermaat zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.

 3. Mocht Op Kindermaat aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Op Kindermaat te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Op Kindermaat hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan ter zake alle aansprakelijkheid van Op Kindermaat vervalt.

 4. De aansprakelijkheid van Op Kindermaat is beperkt tot het alsnog deugdelijk verrichten van de overeengekomen prestatie(s). Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Op Kindermaat beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Op Kindermaat betrekking heeft.

 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Op Kindermaat een jaar nadat de Wederpartij met de vordering bekend is geworden.

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Op Kindermaat behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van het Junglemaatjes-jaarprogramma, het Platform, de Website, de Producten en andere goederen waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van Op Kindermaat rust.

 2. Het niet toegestaan om de goederen als bedoeld in het vorige lid te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze goederen in het kader van de Overeenkomst zijn geleverd of beschikbaar gesteld. Onder meer het kopiëren, verspreiden, publiekelijk delen, verkopen en in licentie geven van de bedoelde goederen is, onverminderd het bepaalde in artikel 5.4, dan ook niet toegestaan.

 3. Een aan de Wederpartij toerekenbare inbreuk op de auteursrechten of overige rechten van intellectuele eigendom van Op Kindermaat, geeft Op Kindermaat het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, evenals een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 2. Voordat een eventueel beroep op de rechter wordt gedaan, zijn Partijen verplicht zich maximaal in te spannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.

 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).